1. Generelle Forretningsbetingelser


1.1 Ved bestilling af Løsningen hos InnoBeat ApS (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser.


1.2 Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne, under forudsætning af at dette er kommunikeret til Kunden 14 dage i forvejen. Herefter modtager Kunden de gældende forretningsbetingelser via e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

2. Abonnementsbetingelser for Leverandøren


2.1 Leverandørens Løsning tilbydes udelukkende til erhvervskunder, og Leverandørens service er dermed business to business.
2.2 Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.
2.3 Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på Leverandørens hjemmeside. Brug af Løsningen efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

3. Brug af Løsningen


3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Leverandørens Løsning. Leverandørens Løsning stilles til rådighed som en “software as a service”, dog hostet på kundens eget netværk. Kunden erhverver ikke Leverandørens Løsning eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Leverandørens Software, undtagen som ”software as a service”.


3.2 Kunden må ikke overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Leverandøren.


3.3 Kunden skal sikre, at Leverandørens Løsning ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. Priser og betalingsbetingelser


4.1 De til enhver tid gældende priser fremgår af SPS Flows hjemmeside. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK). Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på abonnementer med varsel på e-mail eller ved via vores hjemmeside.


4.2 De faste priser reguleres én gang årligt hver den 1. januar med en sats svarende til ændringen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for oktober måned i det år, hvor reguleringen foretages, fra oktober måned i det foregående år. Udgår nettoprisindekset erstattes det af et tilsvarende indeks.


4.3 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode.


4.4 Abonnement faktureres halvårligt

5. Fortrydelsesret


5.1 Løsningen udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

6. Opsigelse og abonnementsfornyelse


6.1 Kunden kan opsige sit abonnementet ved skriftligt varsel på 3 måneder til udløb i udgangen af en måned. Dog er abonnementet uopsigelig i de første 6 måneder efter ibrugtagelsen.


6.2 Leverandøren forbeholder sig retten til at opsige abonnementet med 12 måneders varsel.


6.3 Såfremt Kundens betaling er udeblevet, forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted.


6.4 Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan Leverandøren opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

7. Kundens data


7.1 Leverandørens software giver Kunden mulighed for at eksportere data m.v. Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden det betalende abonnement ophører.


7.2 Leverandøren er berettiget til at anvende Kundens data til statistik og analyse af tjenesten.


7.3 Leverandøren kan i særlige tilfælde give tredjepart adgang til Kundens data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning og dansk ret. Det kan ske i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.


7.4 Leverandøren er berettiget til at føre en transaktionslog over aktivitet på Kundens konto med henblik på at monitorere og spore systemfejl. Transaktionslogs opbevares i op til 30 dage løbende og indeholder data om bruger log in og transaktionshandlinger.

8. Opdateringer og driftsstabilitet


8.1 Leverandøren forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i Løsningen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Løsningen, mens opdateringer foretages. Leverandøren tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Løsningen, men garanterer ikke for denne.

9. Kundens brug af softwaren


9.1 Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

10. Ansvar


10.1 Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Løsningen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.


10.2 Leverandøren er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Løsningen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Leverandørens kontrol. Det kan ikke garanteres, at Kunden kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.


10.3 Det maksimale erstatningsansvar over for Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Løsningen.


10.4 Brug af Løsningen, herunder bl.a. forslag og anden bistand fra Leverandørens support og anden kommunikation med Leverandøren skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko, og Leverandøren kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, men fejl kan ske. Du skal selv kontrollere at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

11. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder


11.1 Leverandøren har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Løsningen samt alt materiale på vores hjemmeside og i applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.


11.2 Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til applikationen eller andet materiale på hjemmesiden eller applikationen til dig som Kunde.

12. Tvister


12.1.
De generelle forretningsbetingelserne er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.